Polityka prywatności Praktycy.pl


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem www.praktycy.pl .

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Gryszko.com - Bartosz Gryszko z siedzibą i adresem przy ul. Gustawa Morcinka 2 lok. 3, 01-496 Warszawa, NIP: 5222766449, REGON: 360961031, e-mail: info@praktycy.pl („Administrator”), reprezentowany przez Bartosza Gryszko.

2. Dane osobowe Uczestników i Organizatorów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3. Zbiór danych Uczestników o nazwie „Baza użytkowników serwisu Praktycy.pl” została zgłoszona do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisana do ogólnodostępnego rejestru zbiorów danych osobowych. Informacje o zbiorach danych są dostępne na stronie http://egiodo.giodo.gov.pl/index.dhtml

4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Platformy Praktycy.pl .


PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie:

a) zgody osób, które podały swoje dane. Przez podanie swoich danych osobowych osoba fizyczna wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu uczestnictwa w Procesie Rekrutacji, w celu dochodzenia roszczeń od Gryszko.com - Bartosz Gryszko. wynikających z Procesu Rekrutacji oraz w celu komunikacji z Platformą Praktycy.pl lub pracownikami Gryszko.com - Bartosz Gryszko. Dodatkowo, dane te mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji o usługach świadczonych na Platformie Praktycy.pl (np. usługa newsletter) oraz otrzymywania informacji handlowych o usługach i towarach partnerów Praktycy.pl, jeżeli osoba fizyczna wyrazi na to zgodę.

b) na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która pozwala m.in. na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych ze względu na właściwość lub sposób rozliczenia usług świadczonych przez Praktycy.pl.


WGLĄD DO DANYCH I ZMIANA DANYCH:

6.1 Osoba fizyczna, która podała swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny.

6.2 Odwołanie zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przebiegu Procesu Rekrutacji oraz w celu komunikacji z Platformą Praktycy.pl, a także w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, czy otrzymywania informacji o usługach świadczonych na Platformie Praktycy.pl, następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@praktycy.pl .

6.3 Po odwołaniu zgody dane osobowe osoby fizycznej nie będą już używane do wskazanych celów. Zgłoszenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@praktycy.pl .

6.4 Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych przez Administratora będzie uwzględniona w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania.CEL ZBIERANIA DANYCHA

7.1 Dane podawane Gryszko.com - Bartosz Gryszko przez użytkowników w trakcie korzystania z serwisu Praktycy.pl są wykorzystywane w celu organizacji Procesu Rekrutacji oraz w celu dochodzenia roszczeń Gryszko.com - Bartosz Gryszko wynikających ze świadczonych usług oraz w celu komunikacji z Platformą Praktycy.pl.

7.2 Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane również do przesyłania informacji o usługach świadczonych na Platformie Praktycy.pl (takie jak np. mailing z ofertami pracy lub newsletter informacyjno-edukacyjny), w celach marketingowych oraz w celach otrzymywania informacji handlowych o usługach i towarach partnerów Praktycy.pl, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę.

7.3 Dane osobowe użytkowników, którzy zdecydowali się na założenie profilu w serwisie pod adresem Praktycy.pl są przetwarzane za ich zgodą, w celu umożliwienia im nawiązania kontaktu z rekruterem - autorem ogłoszenia z ofertą pracy.

7.4 Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych informacji.

7.5 Dane zbierane w sposób automatyczny przez system IT będą wykorzystywane jedynie w celach statystycznych.

7.6 Przedstawiciel firmy Gryszko.com - Bartosz Gryszko może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub listownie w celach wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności.

UDOSTĘPNIANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Dane osobowe użytkowników zbierane przez Administratora będą udostępniane innym użytkownikom w celum umożliwienia finalizacji Procesu Rekrutacji, czyli połączenia użytkowników chcących wejść w ewentualny stosunek pracy lub wolontariatu z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez innego użytkownika.

8.2 Dane osobowe użytkowników będą przekazane użytkownikom, reprezentującym przedsiębiorstwo na którego ofertę pracy świadomie i dobrowolnie zaaplikuje użytkownik.

8.3 Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty, oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.


DANE PODMIOTU ZBIERAJĄCEGO DANE:
9. Podmiotem zbierającym dane jest operator serwisu Praktycy.pl - Gryszko.com - Bartosz Gryszko.


ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI:

10. Operator serwisu Praktycy.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.praktycy.pl/polityka-prywatnosci