Regulamin Praktycy.pl


1. Postanowienia wstępne

2. Definicje

3. Zamieszczanie Zadań Praktycznych

4. Zamieszczanie Prac

5. Zasady odpowiedzialności

6. Postępowanie reklamacyjne

7. Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu praktycy.pl umożliwiającego między innymi nieodpłatne przeglądanie zamieszczonych w Serwisie Zadań Praktycznych, przesyłanie Prac, jak również prawa i obowiązki Użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Serwisu. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu praktycy.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Praktycy.pl świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi wymagające dokonania rejestracji, wypełnienia formularza lub utworzenia Konta w zakresie możliwości uruchomienia za pośrednictwem Serwisu Zadania Praktycznego lub przesłania Pracy w odpowiedzi na dane Zadanie Praktyczne.

§ 2 Definicje

Praktycy.pl – Portal internetowy prowadzony przez firmę Gryszko.com - Bartosz Gryszko z siedzibą i adresem przy ul Morcinka 2/3, 01 - 496 Warszawa, NIP 5222997367, e-mail: info@praktycy.pl

Zadanie Praktyczne – każde zadanie rekrutacyjne przygotowane przez Organizatora na podstawie Regulaminu

Praca – praca zgłaszana przez Uczestnika w ramach Zadania Praktycznego przygotowanego przez Organizatora na Praktycy.pl.

Konto Zadania Praktycznego – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Organizatora w ramach Serwisu Praktycy.pl. Organizator może wykorzystywać Konto do zarządzania Pracami, które są nadsyłane przez Uczestników.

Opis Zadania Praktycznego – finalny opis Zadania przygotowany zgodnie z Regulaminem

Organizator - podmiot, który złożył Praktycy.pl zamówienie na organizację Zadania Praktycznego zgodnie z Regulaminem

Serwis Praktycy.pl – serwis internetowy prowadzony pod określonym przez Praktycy.pl adresem internetowym

Regulamin - niniejszy Regulamin

Uczestnik – podmiot, który zgłosił się do Zadania Praktycznego zgodnie z Regulaminem

Użytkownik Serwisu Praktycy.pl - osoba fizyczna lub inny podmiot zarejestrowany w Serwisie Praktycy.pl

Pakiety cenowe – pakiety cenowe za zorganizowanie Zadania Praktycznego w Serwisie Praktycy.pl dostępne pod adresem: praktycy.pl/pakiety

§ 3 Zamieszczanie Zadań Praktycznych

1. Zadanie Praktyczne może być zorganizowane przez podmioty o różnym statusie prawnym: osoby fizyczne powyżej 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby.

2. Aby zorganizować Zadanie Praktyczne, należy wysłać przez Serwis Praktycy.pl zamówienie według formularza dostępnego pod adresem praktycy.pl/pracodawca który zawiera również Opis Zadania Praktycznego.

3. Organizator wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie faktury pro-forma lub faktury VAT bez podpisu oraz niezbędnych korekt do faktur w formie elektronicznej zgodnie art. 106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania Zadania.

4. Po złożeniu zamówienia Organizator dokonuje wyboru formy płatności. Płatność może zostać dokonana za pomocą płatności internetowych albo przelewem na numer rachunku bankowego Praktycy.pl.

5. Po odnotowaniu przez Praktycy.pl dokonanej płatności Organizator otrzymuje drogą mailową FV VAT.

6. Przed publikacją Zadania Praktycznego Praktycy.pl potwierdza z Organizatorem ostateczną wersję opisu Zadania.

7. Zadanie Praktyczne może dotyczyć wykonania pracy z dowolnie wybranej kategorii. O tematyce Zadania Praktycznego decyduje Organizator.

8. Zadanie Praktyczne organizowane jest zgodnie z wybranym oraz opłaconym przez Organizatora pakietem. Pakiet cenowy znajduje się pod adresem: praktycy.pl/pakiety

9. Nagrodą za wykonanie Zadania Praktycznego jest możliwość odbycia płatnego stażu lub płatnej praktyki w miejscu oraz czasie określonym przez Organizatora.

10. Prace nadsyłane w czasie trwania Zadania Praktycznego są oceniane przez Organizatora.
O wyróżnieniu poszczególnych Prac decyduje Organizator.

11. Wyróżnienie prac powinno odbyć się maksymalnie do 3 dni po zakończeniu daty umożliwiającej nadsyłanie Prac, stanowiących odpowiedź na dane Zadanie Praktyczne.

12. W przypadku braku odpowiednich wg Organizatora Prac, Organizator ma prawo przedłużyć czas trwania Zadania Praktycznego o kolejne 14 dni. W tym celu Praktycy.pl powinien otrzymać informację drogą mailową nie później niż 4. dnia po zakończeniu możliwości dodawania przez Uczestników Prac.

13. Organizator ma prawo nie wyróżnić żadnej pracy. Jest to jednoznaczne z zakończeniem procesu rekrutacyjnego. Praktycy.pl ma prawo w takim wypadku poinformować Uczestników o wycofaniu się Organizatora.

14. W terminie do 5 dni od momentu ogłoszenia wyróżnionych Prac Praktycy.pl przekazuje Organizatorowi dane kontaktowe do wybranych osób. Dane kontaktowe składają się z: imienia, nazwiska, numeru kontaktowego, adresu e-mail.

15. Organizator kontaktuje się z wyróżnionymi Uczestnikami w celu omówienia terminu oraz miejsca rozmowy rekrutacyjnej.

16. W przypadku, kiedy dany Uczestnik nie wyrazi chęci spotkania się na rozmowę rekrutacyjną Organizator ma prawo wyróżnić dodatkową Pracę. W tym celu konieczne jest aby dany Uczestnik powiadomił Praktycy.pl o wycofaniu z procesu rekrutacyjnego. Informację taką można złożyć poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: info@praktycy.pl

17. W terminie do 30 dni Organizator informuje Praktycy.pl o wynikach rozmów rekrutacyjnych.

18. Zamieszczając Zadanie Praktyczne Organizator wyraża zgodę na wykorzystywanie logotypu firmy Organizatora przez Praktycy.pl na stronie internetowej w Serwisie Praktycy.pl oraz w innych materiałach marketingowych i handlowych w celach marketingowych oraz handlowych.

§ 4 Zamieszczanie Prac

1. W Zadaniu Praktycznym mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które posiadają status studenta studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich uzupełniających, są absolwentami studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, w Polsce lub za granicą.

2. W Zadaniu Praktycznym nie mogą uczestniczyć zleceniobiorcy, współpracownicy lub pracownicy: Praktycy.pl.

3. Aby zgłosić się do Zadania Praktycznego, należy zarejestrować się na Platformie Praktycy.pl wypełniając formularz dostępny pod adresem praktycy.pl/rejestracja oraz przesłać Pracę (jedną lub więcej) na Konto Zadania Praktycznego.

4. Nazwa użytkownika nie może zawierać danych osobowych i kontaktowych ( nazwisko, adres, telefon, adres e-mai, adres strony internetowej ).

5. Uczestnik może zgłosić do Zadania Praktycznego tylko następującą Pracę:

1) zgodną z Opisem Zadania Praktycznego i z Regulaminem,

2) będącą własnym utworem Uczestnika i wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej,

3) wobec której przysługują Uczestnikowi wszystkie autorskie prawa osobiste i majątkowe, bez żadnych ograniczeń i obciążeń,

4) która nie narusza żadnych praw, ani dóbr osobistych osób trzecich, nie zawiera danych osobowych lub znaków towarowych, nie zawiera treści wulgarnych, rasistowskich, faszystowskich, pornograficznych, propagujących przemoc lub wzywających do nienawiści, zwłaszcza na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym.

6. W przypadku wyróżnienia pracy przez Organizatora, Uczestnik zgadza się na przekazanie swoich danych kontaktowych Organizatorowi w celu umówienia się na spotkanie rekrutacyjne.

8. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z uczestniczenia w rozmowie rekrutacyjnej, jest to jednoznaczne z cofnięciem wyróżnienia oraz pozbawieniem możliwości odbycia płatnego stażu/praktyki. Uczestnik w takiej sytuacji jest zobowiązany do wysłania wiadomości mailowej z informacją na adres: info@praktycy.pl .

9. Czas, miejsce oraz wynagrodzenie jest uzgadnianie indywidualnie między Organizatorem, a Uczestnikiem.

§ 5 Zasady Odpowiedzialności

1. Serwis Praktycy.pl oraz Uczestnik i Organizator zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.

2. Serwis Praktycy.pl, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Organizatora i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.

3. Serwis Praktycy.pl nie ponosi wobec Uczestnika i Organizatora naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

4. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za przedmiot Zadania Praktycznego.

5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za Prace zgłoszone przez niego do Zadania Praktycznego.

6. Serwis Praktycy.pl nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Organizatorów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b. za treści udostępniane przez Użytkowników i Organizatorów za pośrednictwem Serwisu, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Organizatorów,

d. utratę przez Organizatora danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Organizatora,

e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

f. podania przez Organizatora nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,

g. nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Organizatorów postanowień Regulaminu.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Praktycy.pl usługi w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Zadania Praktycznego bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: info@praktycy.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: ul Morcinka 2/3, 01 - 496 Warszawa

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, adres URL Zadania Praktycznego, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Zadania, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Serwis przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do zgłaszającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Serwis rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Zgłaszający reklamację otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail.

§ 7 Prawa autorskie

1. Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie zasobów Serwisu bez zgody pisemnej Serwisu, chyba, że zaznaczono inaczej.

2. Zabronione jest udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych i in.) materiałów publikowanych na łamach Serwisu bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie praktycy.pl/regulamin

2. O zmianie Regulaminu Serwis poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.